Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moveable
moveable
Xem movable


/'mu:vəbl/ (moveable) /'mu:vəbl/

tính từ
di động, tính có thể di chuyển
movable prooetry động sản

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moveable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.