Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transferable
transferable
[træns'fə:rəbl]
tính từ
có thể dời chuyển, có thể di chuyển, có thể mang sang được
nhượng được, có thể nhường được
có thể in lại, có thể đồ lại, có thể hoạ lại
not transferable
chỉ dùng cho bản thân, không chuyển cho người khác được (vé tàu)
this ticket is not transferable
vé này không thể chuyển nhượng
transferable vote
lá phiếu có thể chuyển cho người ứng cử khác (nếu không ai được đa số tuyệt đối trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên)


/træns'fə:rəbl/

tính từ
có thể dời chuyển, có thể di chuyển, có thể mang sang được
nhượng được, có thể nhường được
có thể in lại, có thể đồ lại, có thể hoạ lại !not transferable
chỉ dùng cho bản thân, không chuyển cho người khác được (vé tàu) !transferable vote
lá phiếu có thể chuyển cho người ứng cử khác (nếu không ai được đa số tuyện đối trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "transferable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.