Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transportable
transportable
[træns'pɔ:təbl]
tính từ
có thể chuyên chở được, có thể vận chuyển được
(pháp lý) có thể bị kết tội đi đày, có thể đưa đến tội đi đày


/træns'pɔ:təbl/

tính từ
có thể chuyên chở được, có thể vận chuyển được
(pháp lý) có thể bị kết tội đi đày, có thể đưa đến tội đi đày

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "transportable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.