Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mirk
mirk
[mə:k]
như murk


/mə:k/ (mirk) /mə:k/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (thơ ca) bóng tối; cảnh tối tăm, cảnh u ám

Related search result for "mirk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.