Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loathsome
loathsome
['louðsəm]
Cách viết khác:
loathly
['louðli]
như loathly


/'louðli/ (loathsome) /'louðsəm/

tính từ
ghê tởm, đáng ghét, làm cho người ta không ưa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "loathsome"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.