Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inhibitory
inhibitory
[in'hibitəri]
Cách viết khác:
inhibitive
[in'hibitiv]
như inhibitivetrễ, cản

/in'hibitiv/ (inhibitory) /in'hibitəri/

tính từ
để ngăn chặn, để hạn chế, để kiềm chế
để ngăn cấm, để cấm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inhibitory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.