Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inexpert
inexpert
[in'ekspə:t]
tính từ
không chuyên môn, không thạo


/,ineks'pə:t/

tính từ
không chuyên môn, không thạo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inexpert"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.