Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
furl
furl
[fə:l]
ngoại động từ
cuộn, cụp, xếp lại (cờ, ô & buồm...)
từ bỏ (hy vọng...)
nội động từ
cuộn lại, cụp lại


/fə:l/

ngoại động từ
cuộn, cụp, xếp lại (cờ, ô & buồm...)
từ bỏ (hy vọng...)

nội động từ
cuộn lại, cụp lại

Related search result for "furl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.