Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forgo


/fɔ:'gou/

ngoại động từ forwent; forgoven

thôi, bỏ; kiêng

    to forgo wine bỏ rượu; kiêng rượu


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "forgo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.