Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forgone
forgone
Xem forgo


/fɔ:'gou/

ngoại động từ forwent; forgoven
thôi, bỏ; kiêng
to forgo wine bỏ rượu; kiêng rượu

Related search result for "forgone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.