Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
follower
follower
['fɔlouə]
danh từ
người theo, người theo dõi; người theo (đảng, phái...)
người bắt chước, người theo gót
người tình của cô hầu gái
môn đệ, môn đồ
người hầu
(kỹ thuật) bộ phận bị dẫn(máy tính) bộ nhắc lại, mắc sao lại, bộ theo dõi
automatic curve f. bộ sao lại các đường cong tự động
cam f. bộ sao lại cam
curve f. bộ theo dõi đường cong

/'fɔlouə/

danh từ
người theo, người theo dõi; người theo (đảng, phái...)
người bắt chước, người theo gót
người tình của cô hầu gái
môn đệ, môn đồ
người hầu
(kỹ thuật) bộ phận bị dẫn

Related search result for "follower"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.