Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dishevel
dishevel
[di'∫evəl]
ngoại động từ
làm rối bời, làm xoã ra (tóc)


/di'ʃevəl/

ngoại động từ
làm rối bời, làm xoã ra (tóc)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dishevel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.