Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decipherable
decipherable
[di'saifərəbl]
tính từ
có thể đọc ra được, có thể giải đoán ra được


/di'saifərəbl/

tính từ
có thể đọc ra được, có thể giải đoán ra được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "decipherable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.