Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indecipherableness
indecipherableness
[,indi'saifərəblnis]
Cách viết khác:
indecipherability
['indi,saifərə'biliti]
như indecipherability


/'indi,saifərə'biliti/

danh từ
tính không thể đọc ra được; tính không thể giải đoán được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.