Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curtail
curtail
[kə:'teil]
ngoại động từ
cắt, cắt bớt, rút ngắn
to curtail expenses
cắt bớt các khoản chi tiêu
to curtail a speech
rút ngắn bài nói
lấy đi, tước, cướp đi
to curtail someone of his privileges
tước đặc quyền của airút ngắn

/kə:'teil/

ngoại động từ
cắt, cắt bớt, rút ngắn
to curtail expenses cắt bớt các khoản chi tiêu
to curtail a speech rút ngắn bài nói
lấy đi, tước, cướp đi
to curtail someone of his privileges tước đặc quyền của ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "curtail"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.