Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
controlling interest
danh từ
sự mua thật nhiều cổ phần để được đứng vào hội đồng quản trị của một công tycontrolling+interest
[kən'trouliη 'intrəst]
danh từ
sự mua thật nhiều cổ phần để được đứng vào hội đồng quản trị của một công ty


Related search result for "controlling interest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.