Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
burg
burg
[bə:g]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thị trấn, thị xã


/bə:g/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thị trấn, thị xã

Related search result for "burg"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.