Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
burglarious
burglarious
[bə'gleəriəs]
tính từ
có tính cách trộm cắp


/bə'gleəriəs/

tính từ
ăn trộm bẻ khoá, ăn trộm đào ngạch

Related search result for "burglarious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.