Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bark

bark


bark

Bark is the hard, outer covering of the trunk, branches, and roots of trees.

[bɑ:k]
danh từ
tiếng sủa
tiếng quát tháo
tiếng súng nổ
(từ lóng) tiếng ho
his bark is worse than his bite
hắn chỉ quát tháo thế thôi, thực ra tâm địa không có gì
động từ
sủa
to bark at the moon
sủa vu vơ
quát tháo
(từ lóng) ho
to bark up the wrong tree
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhầm lẫn, lầm lạc
danh từ
vỏ cây
(từ lóng) da
(từ cổ,nghĩa cổ) vỏ canh ki na ((cũng) Peruvian bark, Jesuits' bark)
to come (go) between the bark and the tree
dính vào chuyện gia đình nhà người ta, can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng người ta
a man with the bark on
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người thô lỗ, vụng về
to take the bark off something
làm giảm giá trị của cái gì; làm giảm vẻ đẹp của cái gì
ngoại động từ
lột vỏ, bóc vỏ (cây)
(âm nhạc) làm sầy da, làm tuột da
phủ một lớp vỏ cứng
danh từ
thuyền ba buồm
(thơ ca) thuyền


/bɑ:k/

danh từ
tiếng sủa
tiếng quát tháo
tiếng súng nổ
(từ lóng) tiếng ho !his bark is worse than his bite
hắn chỉ quát tháo thế thôi, thực ra tâm địa không có gì

động từ
sủa
to bark at the moon sủa trăng
quát tháo
(từ lóng) ho !to bark up the wrong tree
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhầm, nhầm lẫn; theo con đường lầm; tố cáo sai

danh từ
vỏ cây
vỏ (cây để) thuộc da
(từ lóng) da
(từ cổ,nghĩa cổ) vỏ canh ki na ((cũng) Peruvian bark, Jesuits' bark); quinin !to come (go) between the bark and the tree
dính vào câu chuyện gia đình nhà người ta, can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng người ta !a man with the bark on
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người thô lỗ, vụng về !to take the bark off something
làm giảm giá trị của cái gì; làm giảm vẻ đẹp của cái gì

ngoại động từ
lột vỏ, bóc vỏ (cây)
(âm nhạc) làm sầy da, làm tuột da
thuộc (da) bằng vỏ cây
phủ một lớp vỏ cứng

danh từ
thuyền ba buồm
(thơ ca) thuyền

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bark"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.