Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bunco


/'bʌɳkou/

danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự lừa bịp, sự lừa đảo, sự gian lận

ngoại động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp, lừa đảo


Related search result for "bunco"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.