Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bullet-headed
bullet-headed
['bulit'hedid]
tính từ
đầu tròn
ngu đần
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngang bướng, cứng cổ, ngoan cố


/'bulit'hedid/

tính từ
đầu tròn
ngu đần
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngang bướng, cứng cổ, ngoan cố

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bullet-headed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.