Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bell-hop
bell-hop
['belhɔp]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) (như) bell-boy


/'belhɔp/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) (như) bell-boy

Related search result for "bell-hop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.