Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bell-boy
bell-boy
['belbɔi]
Cách viết khác:
call-boy
['kɔ:lbɔi]
danh từ
người trực tầng (ở khách sạn)


/'belbɔi/ (call-boy) /'kɔ:lbɔi/
boy) /'kɔ:lbɔi/

danh từ
người trực tầng (ở khách sạn)

Related search result for "bell-boy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.