Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apprehensible
apprehensible
[,æpri'hensəbl]
tính từ
hiểu rõ được, tính thấy rõ được, tính lĩnh hội được, có thể nắm được


/,æpri'hensəbl/

tính từ
hiểu rõ được, tính thấy rõ được, tính lĩnh hội được, có thể nắm được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "apprehensible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.