Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
understandable
understandable
[,ʌndə'stændəbl]
tính từ
có thể hiểu được, có thể thông cảm được
understandable delays
những sự chậm trễ có thể hiểu được
the instructions were not readily/easily understandable
những lời chỉ dẫn không dễ hiểu


/,ʌndə'stændəbl/

tính từ
có thể hiểu được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.