Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acquaintance
acquaintance
[ə'kweintəns]
danh từ
(acquaintance with somebody / something) sự hiểu biết sơ sài về ai/cái gì
he has some little acquaintance with the Japanese language
anh ta có biết chút ít tiếng Nhật
to make the acquaintance of somebody; to make somebody's acquaintance
bắt đầu biết ai; làm quen với ai
người mà ta biết nhưng không phải bạn thân; người quen
an old acquaintance
một người quen cũ
a man of many acquaintances
một người quen biết nhiều
he has a wide circle of acquaintances
anh ta quen biết rộng rãi
to have a nodding acquaintance with somebody
xem nod
to drop an acquaintance
bỏ rơi một người quen, lờ một người quen
to scrape an acquaintance with somebody
cố làm quen bằng được với ai
speaking acquaintance
(xem) speaking
to strike up an acquaintance
(xem) strike
on further acquaintance
khi đã biết một thời gian lâu hơn
her attitude was unpleasant at first, but she improved on further acquaintance
thái độ của cô ta lúc đầu dễ gây khó chịu, nhưng tiếp xúc thêm thì thấy cô ta khá hơn


/ə'kweintəns/

danh từ
sự biết, sự hiểu biết
to have a good acquaintance with Vietnam hiểu biết rất rõ về Việt Nam
to have an intimate acquaintance with a subject hiểu biết tường tận một vấn đề
sự quen, sự quen biết
to make acquaintance with somebody; to make someone's acquaintance làm quen với ai
((thường) số nhiều) người quen
an old acquaintance một người quen cũ
a man of many acquaintances một người quen biết nhiều !bowing (nodding) aquaintance
người quen sơ sơ !to drop an aquaintance
bỏ rơi một người quen, lờ một người quen !to scrape acquaintance with somebody
cố làm quen bằng được với ai !speaking acquaintance
(xem) speaking !to strike up an aquaintance
(xem) strike

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "acquaintance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.