Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
religiosity
religiosity
[ri,lidʒi'ɔsiti]
danh từ
lòng mộ đạo, lòng tin đạo, tín ngưỡng


/ri,lidʤi'ɔsiti/

danh từ
lòng mộ đạo, lòng tin đạo, tín ngưỡng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "religiosity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.