Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
podia
podia
['poudiə]
danh từ số nhiều của podium
như podium


/'poudiəm/

danh từ, số nhiều podia /'poudiə/
bậc đài vòng (quanh một trường đấu)
dãy ghế vòng (quanh một phòng)

Related search result for "podia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.