Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
passenger

passenger
['pæsindʒə]
danh từ
hành khách (đi tàu xe...)
(thông tục) thành viên không có khả năng làm được trò trống gì; thành viên kém kém hiệu quả (của tổ, đội...)
(định ngữ) (thuộc) hành khách; để chở hành khách
a passenger boat
tàu thuỷ chở hành khách
a passenger train
xe lửa chở hành khách


/'pæsindʤə/

danh từ
hành khách (đi tàu xe...)
(thông tục) thành viên không có khả năng làm được trò trống gì; thành viên kém không đóng góp đóng góp được gì (cho tổ, đội...)
(định ngữ) (thuộc) hành khách; để chở hành khách
a passenger boat tàu thuỷ chở hành khách
a passenger train xe lửa chở hành khách

Related search result for "passenger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.