Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
push-bike


noun
a bicycle that must be pedaled
Regions:
United Kingdom, UK, U.K., Britain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Great Britain
Hypernyms:
bicycle, bike, wheel, cycle

Related search result for "push-bike"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.