Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
woman

woman


woman

Girls grow up to be women.

['wumən]
danh từ, số nhiều women
đàn bà, phụ nữ, người phụ nữ đã trưởng thành
a single woman
một người đàn bà không lấy chồng
a woman of the world
người đàn bà lịch duyệt
men, women and children
đàn ông, đàn bà và trẻ con
it's more than a woman can tolerate
thật là quá sức chịu đựng của một người đàn bà
mụ (một kiểu nói xúc phạm)
shut up, woman!
câm miệng đi, mụ kia!
(không có a hoặc the) nữ giới; phụ nữ (nói chung)
woman's rights
nữ quyền
woman has been portrayed by artists in many ways
phụ nữ đã được các nghệ sĩ miêu tả bằng nhiều cách
(the woman) nữ tính; tính cách người phụ nữ
something of the woman in his character
một cái gì có tính chất đàn bà trong tính tình của anh ta
(từ cổ,nghĩa cổ) bà hầu cận (của vua, của một nhà quý tộc)
(tạo thành danh từ ghép)
chairwoman
nữ chủ tịch
horsewoman
nữ kỵ sĩ
sportswoman
nữ vận động viên
a woman artist, woman doctor
nữ nghệ sĩ, nữ bác sĩ
a woman driver, women drivers
một phụ nữ lái xe, các phụ nữ lái xe
a woman friend
một người bạn gái
tied to woman's apron-strings
bị đàn bà xỏ mũi
a woman with a past
người đàn bà đã từng trốn chúa lộn chồng
a woman of easy virtue
gái điếm


/'wumən/

danh từ, số nhiều women
đàn bà, phụ nữ
a single woman một người đàn bà không lấy chồng
a woman of the world người đàn bà lịch duyệt
giới đàn bà, nữ giới
woman's right nữ quyền
kẻ nhu nhược (như đàn bà)
tính chất đàn bà, tình cảm đàn bà, nữ tính
something of the woman in his character một cái gì có tính chất đàn bà trong tính tình của anh ta
(từ cổ,nghĩa cổ) bà hầu cận (của vua, của một nhà quý tộc)
(định ngữ) nữ, đàn bà, gái
a woman artist một nữ nghệ sĩ
a woman friend một bạn gái !to make an honest woman of someone
(xem) honest !tied to woman's apron-strings
bị đàn bà xỏ mũi !woman's wit
linh tính, sự khôn ngoan !a woman with a past
người đàn bà đã từng trốn chúa lộn chồng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "woman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.