Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idolater
idolater
[ai'dɔlətə]
danh từ
người sùng bái thần tượng
người chiêm ngưỡng, người sùng bái, người tôn sùng (vật gì hay người nào)
to be an idolater of Shakespeare
là một người tôn sùng Sếch-xpia


/ai'dɔlətə/

danh từ
người sùng bái thần tượng
người chiêm ngưỡng, người sùng bái, người tôn sùng (vật gì hay người nào)
to be an idolater of Shakespeare là một người tôn sùng Sếch-xpia

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "idolater"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.