Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
benefit-club
benefit-club
['benifit'klʌb]
Cách viết khác:
benefit-society
['benifitsə'saiəti]
như benefit-society


/'benifitsə'saiəti/ (benefit-club) /'benifit'klʌb/
club) /'benifit'klʌb/

danh từ
hội tương tế

Related search result for "benefit-club"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.