Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whiggish
whiggish
['wigi∫]
tính từ
(thuộc) đảng Uých


/'wigi /

tính từ
(thuộc) đng Uých

Related search result for "whiggish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.