Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpoetical
unpoetical
[,ʌnpou'etikl]
Cách viết khác:
unpoetic
[,ʌnpou'etik]
như unpoetic


/'ʌnpou'etik/ (unpoetical) /'ʌnpou'etikəl/

tính từ
không phải là thơ ca
không hợp với thơ
không viết bằng thơ
không thi vị, không nên thơ

Related search result for "unpoetical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.