Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ungovernable
ungovernable
[,ʌn'gʌvənəbl]
tính từ
không thể điều khiển, khó điều khiển, không thể kiểm soát, khó kiểm soát, không kiềm chế được
bất trị, hung dữ
không thể cai trị, không thể thống trị
không thể cai quản, không thể quản lý
không thể chi phối


/ʌn'gʌvənəbl/

tính từ
không cai trị được, không thống trị được
không dạy được, bất trị (người)
không kiềm chế được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ungovernable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.