Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
title-page
title-page
['taitl'peidʒ]
danh từ
(ngành in) trang trên sách; trang bìa giả


/'taitlpeidʤ/

danh từ
(ngành in) trang trên sách

Related search result for "title-page"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.