Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
techiness
techiness
['tet∫inis]
Cách viết khác:
tetchiness
['tet∫inis]
như tetchiness


/'tetʃinis/ (techiness) /'tetʃinis/

danh từ
tính hay bực mình; tính dễ bực mình
tính hay sốt ruột

Related search result for "techiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.