Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suspiration
suspiration
[,sʌspi'rei∫n]
danh từ
(thơ ca) sự thở dài
tiếng thở dài


/,sʌspi'reiʃn/

danh từ
(thơ ca) sự thở dài
tiếng thở dài

Related search result for "suspiration"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.