Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superspiritual
superspiritual
['su:pə'spiritjuəl]
tính từ
siêu linh hồn, siêu tâm linh


/'sju:pə'spiritjuəl/

tính từ
siêu linh hồn, siêu tâm linh

Related search result for "superspiritual"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.