Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subedit
subedit
[sʌb'edit]
ngoại động từ
duyệt lại, sửa lại (một bài báo) cho đúng
biên tập (phụ)


/'sʌb'edit/

ngoại động từ
sửa lại (một bài báo) cho đúng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "subedit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.