Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stunted
tính từ
bị ức chế sinh trưởng; kìm hãm; còi cọcstunted
['stʌntid]
tính từ
bị ức chế sinh trưởng; kìm hãm; còi cọc


Related search result for "stunt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.