Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stay-lace
stay-lace
['stei'leis]
danh từ
đăng ten yếm nịt


/'steileis/

danh từ
đăng ten yếm nịt

Related search result for "stay-lace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.