Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spermatozoan
spermatozoan
[,spə:mətou'zouən]
Cách viết khác:
spermatozoal
[,spə:mətou'zouəl]
tính từ
(thuộc) tinh trùng


/,spə:mətou'zouə/ (spermatozoal) /,spə:mətou'zouid/

tính từ
(thuộc) tinh trùng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spermatozoan"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.