Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
speak-easy
speak-easy
['spi:k'i:zi]
danh từ
hàng bán rượu lậu (nhất là ở Mỹ trước đây trong thời kỳ thực hiện luật cấm rượu mạnh)


/'spi:k,i:zi/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hàng bán rượu lậu

Related search result for "speak-easy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.