Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
solecist
solecist
['sɔlisist]
danh từ
người mắc lỗi ngữ pháp, người có sai sót trong việc sự dụng ngôn ngữ
người có lầm lỗi trong xử thế; người xúc phạm đến những tập quán tốt đẹp


/'sɔlisist/

danh từ
người mắc lỗi ngữ pháp
người có lầm lỗi trong xử thế

Related search result for "solecist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.