Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sedition
sedition
[si'di∫n]
danh từ
sự xúi giục nổi loạn
sự nổi loạn, sự dấy loạn


/si'diʃn/

danh từ
sự xúi giục nổi loạn
sự nổi loạn, sự dấy loạn

Related search result for "sedition"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.