Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seaweed





seaweed


seaweed

Seaweed is a plant that lives in the sea.

['si:wi:d]
danh từ
rong biển; tảo biển


/'si:wi:d/

danh từ
tảo biển

Related search result for "seaweed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.