Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scabbard-fish
scabbard-fish
['skæbəd'fi∫]
danh từ
(động vật học) cá bao kiếm


/'skæbədfiʃ/

danh từ
(động vật học) cá bao kiếm

Related search result for "scabbard-fish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.