Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satin-straw
satin-straw
['sætin'strɔ:]
danh từ
rơm (để) làm mũ


/'sætinstrɔ:/

danh từ
rơm (để) làm mũ

Related search result for "satin-straw"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.